Algemene voorwaarden Dog Sport Academy

Verantwoord met honden

Dog Sport Academy is gevestigd te Valkenswaard en staat aldaar ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 17188549

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Dog Sport Academy met de cliënt afspreekt een gedragstherapeutische behandeling en/of trainingssessie(s) in te stellen voor de hond(en) van die cliënt.

1.2.a Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de uit te voeren therapie. Hiermee wordt ook bedoeld een advies ter voorkoming van gedragsproblemen of een algemeen (telefonisch) advies over het gedrag van de huisdier(en) van de cliënt en een beoordeling van een video van het gedrag van de huisdier(en) van de cliënt.

1.2.b Trainingssessie: het opstellen van een vraagarticulatie, het analyseren van het gewenste trainingsniveau en verwachte trainingsresultaat en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de cliënt met betrekking tot de voorgestelde training. Hiermee wordt ook bedoeld een advies over de haalbaarheid van de gewenste resultaten. Tot een training behoren zowel de theoretische onderbouwing als de praktische begeleiding. Waar nodig worden video-analyses gemaakt ter ondersteuning van de begeleiding.  

1.3a Gedragstherapeut: Persoon die is gediplomeerd en gecertificeerd voor het behandelen van gedragsproblemen bij honden, aangesloten bij Dog Sport Academy.

1.3.b Trainer: Persoon, gediplomeerd en gecertificeerd als kynologisch instructeur, aangesloten bij Dog Sport Academy.

1.4 Cliënt: de eigenaar van het dier, die de gedragstherapeut of trainer inschakelt en opdracht geeft voor de gedragstherapeutische behandeling van het gedrag of training van zijn dier.

1.5 Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken met een van tevoren afgesproken tijdsduur.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de cliënt aan Dog Sport Academy heeft gegeven en die Dog Sport Academy heeft aanvaard conform artikel 1.1.

2.2 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het vaststellen van een eerste diagnose en van (een serie van) vervolgafspraken ter begeleiding van cliënt in het uitvoeren van de therapie en/of training.

2.3 Opname in het agenderingssysteem van de gedragstherapeut of trainer geldt bij een mondelinge afspraak als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

3.1 De gedragstherapeut en/of trainer staat in voor het onderhouden van zijn capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.

3.2 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de gedragstherapeut en/of trainer op te volgen.

3.3 De cliënt dient, voor zover zijn mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling of training gebruik te maken van de door de gedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen en adviezen in verband met de veiligheid van de cliënt, hond, omgeving en gedragstherapeut en/of trainer.

3.4 De cliënt dient te allen tijde voorafgaand aan de gedragstherapeutische behandeling de gedragstherapeut (of in geval van training de trainer) te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van de hond. De informatieplicht geldt ook als de hond recent in contact is geweest met een andere zieke hond.

In verband met het voorkomen van verspreiding van een besmettelijke ziekte, geldt deze informatieplicht met name als de gedragstherapeut of trainer tijdens het consult in aanraking komt met de huisdier(en) van de cliënt. De gedragstherapeut beoordeelt of de behandeling op dat moment kan doorgaan.

ARTIKEL 4: VERLENGING EN BEËINDIGING

4.1 Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het maken van een vervolgafspraak door beide partijen conform artikel 2.

4.2 De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.

4.3 Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

4.4 Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien;

4.4.1 De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

4.4.2 De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;

4.4.3 De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit;

4.4.4 De wederpartij handelt in strijd met het recht.

ARTIKEL 5: VERGOEDINGEN

5.1 In de overeenkomst stellen Dog Sport Academy en de cliënt de vergoeding vast voor de overeengekomen gedragstherapeutische behandeling c.q. kynologische training. Het tot stand komen van de overeenkomst leidt altijd tot de verplichting van betaling.

5.2 In de overeenkomst stellen Dog Sport Academy en de cliënt vast op welke wijze en binnen welke termijn de vergoeding voor de behandeling dient te worden voldaan.

5.4 Het in termijnen betalen van de vergoeding voor de gedragstherapeutische behandeling is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door Dog Sport Academy.

5.5 Annulering door cliënt van gemaakte afspraken zal door de gedragstherapeut (of in geval van training de trainer) aanvaard worden.

5.6 Indien de cliënt een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.

5.7 Indien de afspraak binnen twee dagen voor aanvang van de afspraak wordt geannuleerd, brengt Dog Sport Academy 25% van de vergoeding voor de betrokken afspraak in rekening.

5.8 Indien de cliënt de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van het dier of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruitbetaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.

5.9 Indien de gedragstherapeut (of in geval van training de trainer) door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, probeert deze de cliënt daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Indien de cliënt dit bericht van annulering onverhoopt niet tijd ontvangt, kan hij geen rechten ontlenen aan het niet ontvangen van het bericht van annulering.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

6.1 De Dog Sport Academy zal in alle redelijkheid zijn uiterste best doen om het gewenste resultaat van de behandeling c.q. training te bereiken. De gedragstherapeut kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verandering van gedrag van het dier (of in geval van training kan de trainer) een inschatting van het te behalen resultaat geven. Een garantie op de uitkomst van de behandeling of training kan echter niet gegeven worden. Dog Sport Academy kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6.2 De gedragstherapeut of trainer is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling of training.

6.3 De gedragstherapeutische behandeling of kynologische training gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar dier(en).

6.4 Cliënten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) afgesloten te hebben, die ook voor zijn/haar dier geldig is.

ARTIKEL 7: GEHEIMHOUDING

7.1 Dog Sport Academy beschouwt alle aan haar verstrekte informatie als vertrouwelijk voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

7.2 Dog Sport Academy gebruikt eventueel gemaakt video- of fotomateriaal alleen met schriftelijke toestemming van de cliënt voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling.

ARTIKEL 8: INTELLECTUELE EIGENDOM EN COPYRIGHT

8.1 Dog Sport Academy behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.

8.2 Alle door Dog Sport Academy verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling of training en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dog Sport Academy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

ARTIKEL 9: KLACHTENREGELING

9.1 Indien de cliënt niet tevreden is over de gedragstherapeut of de gedragstherapeutische behandeling, dan kan de cliënt een klacht indienen bij Dog Sport Academy. Dog Sport Academy zal samen met de cliënt proberen het probleem op te lossen.

9.2 Als de cliënt niet tevreden is over de door Dog Sport Academy geboden oplossing, dan kan de cliënt een klacht indienen bij de Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden (www.nvgh.nl).

9.4 Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, overeen dat deze geschillen in eerste instantie worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder de gedragstherapeut ressorteert. Op de overeenkomst tot opdracht is het Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 10: SLOTBEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

10.1 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die Dog Sport Academy dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door cliënt verschuldigde bedragen komen ten laste van de cliënt.

10.2 Voor het overige, niet bepaalde, beslist Dog Sport Academy. Deze beslissingen zijn bindend.